MAC97A6

  外形:

  用途:

  最大稳定工作电流It(A):

  峰值电压Vrm(V):400

  最小触发电流Igtmin(A):

  触发电流Igt(A):5m

  触发电压Vgt(V):2

  最大导通电流Iomax(A):

  反向电压Vr(V):

  正向开关最小电压Vfmin(V):

  最小击穿电压BVmin(V):

  国内外相似型号: